På BS isolering AB hanterar vi personuppgifter med största försiktighet och värnar dig som kontaktar oss och dig som kund om din personliga integritet. Med vår integritetspolicy vi vill informera om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av personliga data vi sparar hos oss.

Den nya lagen om GDPR som trädde laga kraft 1 maj 2018 innebär att du som kund har rätt att beställa ett registerutdrag med de uppgifter vi har om dig.

Så behandlar BS isolering AB personuppgifter
Som företag samlar vi in de personuppgifter du tillhandahåller oss när du exempelvis skickar oss ett e-postmeddelande eller kontaktar oss via formulär på vår hemsida eller via telefon. När du anlitar BS isolering AB som installatör av isoleringstjänster och utnyttjar rotavdrag använder vi dina personuppgifter för att kunna redovisa detta till Skatteverket.

Så behandlar vi personlig information på olika grunder:
• För att kunna administrera avtalsrelationen, vid hantering av betalningar och försäljningar hanterar vi kontaktuppgifter och/eller andra betalningsuppgifter.
• Vid administrativ information och kontaktuppgifter för att kunna ge personlig service och daglig kundrelationshantering.

Vi behandlar personlig information i enlighet med de krav som gällande lagstiftning kräver vid till exempel bokföringsändamål och fakturering. Lagen kräver att vi som företag sparar den typen av information i normalt 7 år. De lagstadgade kraven styr även hur vi sparar och hanterar dina personuppgifter för att fullgöra avtal med dig som kund samt för att följa konsumenttjänstlagen (normalt 10 år).

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
BS isolering AB överför inte eller säljer personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden) som hjälper oss att driva företagets verksamhet med krav att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning. Vi delar personlig information där lagen kräver så, med t.ex. skatteverket vid ansökningar av rotavdrag, vid bokföring och revisor.
BS isolering AB är inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för personuppgifter du tillhandahåller tredjepart (som till exempel Google) när du besöker vår webbplats.

Rätten om tillgång till personuppgifter:
Du har rätt att begära information om personuppgifter vi tillhandahåller om dig. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. Du kan kontakta BS isolering AB på e-postadress: keddy@bsisolering.se. Vi kan komma att behöva efterfråga ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen vi lämnar ut går till rätt person. Vid förfrågan om registerutdrag skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.

Rätten om rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, samt komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du anser att BS isolering AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss.

Rätten till radering:
Du har rätt att när som helst att begära radering av personuppgifter som behandlas av BS isolering AB om uppgifterna inte längre används för de ändamål de samlades in för med undantag av följande situationer:

• Om inget annat krävs enligt lag som t.ex. bokföring eller konsumenttjänstlagen.
• Du har ett pågående ärende hos oss eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
• Du har en obetald skuld hos BS isolering AB, oberoende av betalningsmetod.

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter:
Enligt lag har du rätt att neka till behandling av dina personuppgifter. BS isolering AB fortsätter inte att behandla någon av dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa ett legitimt skäl som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk. Vi kan dock behöva begränsa vissa av våra tjänster om vi saknar tillgång till några av personuppgifterna.

Ansvarig för personuppgifter på BS isolering AB
För att skydda personuppgifter har BS isolering AB utsett ett Dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att företaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Har du frågor gällande behandling av personuppgifter eller vår integritets- och personuppgiftspolicy eller vill begära registerutdrag. Är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud Keddy Stelin som är registeransvarig och ansvarar för personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

BS Isolering AB
Att: Keddy Stelin
Gamla Landsvägen 39
610 41 Ringarum

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer:556762-1791
Ringarum 20180501

© Copyright 2024